Markus 16

17 april 2022
1. En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdaléna en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden. 2. En zeer vroeg…

Markus 9:30-32

27 februari 2022
30. En vandaar weggaande, reisden zij door Galiléa; en Hij wilde niet dat het iemand wist. 31. Want Hij leerde Zijn discipelen en zeide tot hen: De Zoon des mensen…

Markus 10:13-16

13 februari 2022
13. En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij hen aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen die hen tot Hem brachten. 14. Maar Jezus dat ziende, nam het zeer…

Markus 16:6

5 april 2021
6. Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus den Nazaréner, Die gekruist was; Hij is opgestaan, Hij is hier niet; ziet de plaats waar zij Hem…

Markus 15:37-39

2 april 2021
37. En Jezus een grote stem van Zich gegeven hebbende, gaf den geest. 38. En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. 39. En de hoofdman…

Markus 1:12-13

24 januari 2021
12. En terstond dreef Hem de Geest uit in de woestijn. 13. En Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht van den satan; en was bij de wilde…

Markus 6:34

8 november 2020
34. En Jezus uitgaande zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen; want zij waren als schapen die geen herder hebben; en Hij begon hun vele…

Markus 5:6-9

20 oktober 2019
6. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad Hem. 7. En met een grote stem roepende, zeide hij: Wat heb ik met U te doen,…