Markus 5:6-9

20 oktober 2019
6. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad Hem. 7. En met een grote stem roepende, zeide hij: Wat heb ik met U te doen,…

Markus 3:31-35

17 februari 2019
31. Zo kwamen dan Zijn broeders en Zijn moeder; en buiten staande, zonden zij tot Hem, en riepen Hem. 32. En de schare zat rondom Hem; en zij zeiden tot…

Markus 12:43-44

11 november 2018
43. En Jezus, Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft, dan allen, die in de schatkist geworpen…

Markus 15:21

18 maart 2018
21. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbijging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.

Markus 11:12-14

25 februari 2018
12. En des anderen daags, als zij uit Bethanië gingen, hongerde Hem. 13. En ziende van verre een vijgeboom, die bladeren had, ging Hij om te zien, of Hij ook…