Psalm 67:2-3

12 juni 2022
2. God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela. 3. Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil.

Psalm 8:3

13 februari 2022
3. Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest om Uwer tegenpartijen wil; om den vijand en wraakgierige te doen ophouden.

Psalm 91:1-2

31 december 2021
1. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. 2. Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burcht; mijn…

Psalm 51:12, 20 en 21

24 mei 2021
12. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest. 20. Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen, bouw de muren van…

Psalm 134

7 maart 2021
1. Een lied Hammaäloth. Zie, looft den HEERE, alle gij knechten des HEEREN; gij die allen nacht in het huis des HEEREN staat. 2. Heft uw handen op naar het…