1. Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. 2. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God. Thema: "Dorst naar…

Psalm 19:8-11

7 augustus 2022
8. De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechte wijsheid gevende. 9. De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart;…

Psalm 84:1-3

31 juli 2022
1. Voor den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm voor de kinderen van Korach. 2. Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen! 3. Mijn ziel is begerig en…

Psalm 67:2-3

12 juni 2022
2. God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela. 3. Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil.

Psalm 8:3

13 februari 2022
3. Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest om Uwer tegenpartijen wil; om den vijand en wraakgierige te doen ophouden.