4 augustus 2019

2 Kronieken 30:18-20

Predikant:

18. Want een menigte des volks, velen van Efraïm en Manasse, Issaschar en Zebulon, hadden zich niet gereinigd, maar aten het pascha niet gelijk geschreven is. Doch Jehizkía bad voor hen, zeggende: De HEERE, Die goed is, make verzoening voor dien
19. Die zijn ganse hart gericht heeft om God den HEERE, den God zijner vaderen, te zoeken, hoewel niet naar de reinheid des heiligdoms.
20. En de HEERE verhoorde Jehizkía en heelde het volk.