28 juli 2019

HC Zondag 45 vr. en antw. 119

Vraag 119:

Hoe luidt dat gebed?

Antwoord:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt;
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk,
en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.