14 mei 2023

Handelingen 17:31-32 – “De opstanding voor heidenen”

Predikant:

Tekst: Handelingen 17:31-32
31. Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een Man Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.
32. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede; en sommigen zeiden: Wij zullen u wederom hiervan horen.

Thema: “De opstanding voor heidenen”
1. De opstandig als bewijs
2. De opstanding als centrum
3. De opstanding als ergernis

Gespreksvragen
1. Waarom vond Paulus het zo belangrijk om in zijn eerste preek tegen de heidenen in Athene al over de opstanding te spreken?
2. Heb je zelf wel eens meegemaakt dat iemand spotte met de opstanding of andere heilsfeiten? Hoe ging je daar mee om?
3. Vind je het moeilijk om te geloven in de opstanding? Hoe kun je dat?