28 mei 2023

Handelingen 2:37-38 – “Het werk van de Heilige Geest”

Predikant:

Tekst: Handelingen 2:37-38
37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen broeders?
38. En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Thema: “Het werk van de Heilige Geest”
1. Voor de bekering
2. In de bekering
3. Na de bekering