16 mei 2021

Johannes 14:1-3

Predikant:

1. Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben.