Psalm 67:2-3

12 juni 2022
2. God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela. 3. Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil.

Handelingen 1:3

1 mei 2022
3. Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen die…

Mattheüs 28:11-15

17 april 2022
11. En als zij heengingen, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten den overpriesters al de dingen die geschied waren. 12. En zij vergaderd zijnde met…

Johannes 14:1-3

16 mei 2021
1. Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd…

Exodus 32:7-14

20 september 2020
7. Toen sprak de HEERE tot Mozes: Ga heen, klim af, want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven.8. En zij zijn haast afgeweken van den…

Exodus 32:1-6

30 augustus 2020
1. Toen het volk zag dat Mozes vertoog van den berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aäron en zij zeiden tot hem: Sta op, maak ons…

Lukas 11:23

2 februari 2020
23. Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.

Jesaja 40:31

1 december 2019
31. Maar die den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden, zij zullen lopen en niet moede worden, zij zullen wandelen en niet…