24 maart 2019

Lukas 19:41, 42 en 44b

Predikant:

41. En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,
42. Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.
44b. daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.