Esther 2 19. Toen ten anderen male maagden vergaderd werden, zo zat Mordechai in de poort des konings. 20. Esther nu had haar maagschap en haar volk niet te kennen…

Ruth 4

22 december 2019
1. En Boaz ging op in de poort en zette zich aldaar; en zie, de losser, van welken Boaz gesproken had, ging voorbij; zo zeide hij: Wijk herwaarts, zet u…

Zefanja 3:11-12

17 maart 2019
11. Te dien dage zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen, waarmede gij tegen Mij overtreden hebt; want alsdan zal Ik uit het midden van u wegnemen, die…

Markus 3:31-35

17 februari 2019
31. Zo kwamen dan Zijn broeders en Zijn moeder; en buiten staande, zonden zij tot Hem, en riepen Hem. 32. En de schare zat rondom Hem; en zij zeiden tot…