Johannes 20:11-18

4 april 2021
11. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf, 12. En zag twee engelen in witte klederen zitten, een aan het…

Esther 4:1-17

20 december 2020
1. Als Mórdechai wist al wat er geschied was, zo verscheurde Mórdechai zijn klederen en hij trok een zak aan met as; en hij ging uit door het midden der…

Jesaja 25:6-9

20 december 2020
6. En de HEERE der heirscharen zal op dezen berg allen volken een vetten maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd…
Esther 2 19. Toen ten anderen male maagden vergaderd werden, zo zat Mordechai in de poort des konings. 20. Esther nu had haar maagschap en haar volk niet te kennen…

Ruth 4

22 december 2019
1. En Boaz ging op in de poort en zette zich aldaar; en zie, de losser, van welken Boaz gesproken had, ging voorbij; zo zeide hij: Wijk herwaarts, zet u…

Zefanja 3:11-12

17 maart 2019
11. Te dien dage zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen, waarmede gij tegen Mij overtreden hebt; want alsdan zal Ik uit het midden van u wegnemen, die…

Markus 3:31-35

17 februari 2019
31. Zo kwamen dan Zijn broeders en Zijn moeder; en buiten staande, zonden zij tot Hem, en riepen Hem. 32. En de schare zat rondom Hem; en zij zeiden tot…