9 april 2023

Johannes 20:1-10 – “Waar is de Heere?”

Predikant:

Thema: "Waar is de Heere?"
1. Uit het graf
2. Bij Zijn volk
3. In de Schrift

Tekst: Johannes 20:1-10
1. En op den eersten dag der week ging Maria Magdaléna vroeg, als het nog duister was, naar het graf, en zag den steen van het graf weggenomen.
2. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot den anderen discipel, welken Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar zij Hem gelegd hebben.
3. Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf.
4. En deze twee liepen tegelijk; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf.
5. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen; nochtans ging hij daar niet in.
6. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen;
7. En den zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold.
8. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde.
9. Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan.
10. De discipelen dan gingen wederom naar huis.