Thema: “Waarom dopen wij kinderen?” 1. Ze horen bij Christus 2. Ze mogen bij Christus horen 3. Ze moeten bij Christus horen
19. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde; Ik heb tot het zaad Jakobs niet gezegd: Zoekt Mij tevergeefs. Ik ben de HEERE, Die…
Thema: "Wat zegt de Heilige Doop?" 1. Bij Wie je hoort 2. Wat je kunt krijgen 3. Wat er moet gebeuren
Jesaja 45:18. Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, die God Die de aarde geformeerd en Die haar gemaakt heeft; Hij heeft haar bevestigd, Hij heeft haar…
Thema: "Voor wie is de Heilige Doop?" 1. Voor gelovigen 2. Voor twijfelaars
15. Voorwaar, Gij zijt een God Die Zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland. Thema: "God houdt Zich verborgen" 1. In de geschiedenis 2. In het persoonlijk leven 3.…
15. En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde zijn naam: De HEERE is mijn Banier. 16. En hij zeide: Dewijl de hand op den troon des HEEREN is, zo…
15b. want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester Thema: "Israels Heelmeester" 1. Een ervaring die zo bitter is 2. Een middel dat zo vreemd is 3. Een plaats die zo…
34. En Simeon zegende henlieden en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken…
14. Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Thema: "Een goed vooruitzicht" 1. Een nieuwe morgen 2. Nieuwe…

Lukas 16:8-9

31 december 2022
8. En de heer prees den onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had; want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. 9. En…
12b. zo schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Thema: "Voorbereiden op de Godsontmoeting" 1. Ziende Gods straf 2. Ziende Gods gunst 3. Ziende Gods plan
15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.…
11a. dat u heden geboren is de Zaligmaker Thema: "Voor wie is Jezus geboren?" 1. Voor mensen 2. Voor Zijn volk 3. Voor u?
3a. En zij gingen allen om beschreven te worden Thema: "Geboren tijdens de beschrijving" 1. Opgeroepen 2. Opgetrokken 3. Opgeschreven
39. En Maria opgestaan zijnde in diezelve dagen, reisde met haast naar het gebergte, in een stad van Juda; 40. En kwam in het huis van Zacharías en groette Elisabet.…
21. En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. 22. En dit alles is geschied,…

 

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven

Urk, HHG Moria
Lange Dam 2
8321 XV Urk
29-05-2023 10:00 uur Luister
28-05-2023 17:00 uur Luister