1 Petrus 2:1-5

14 augustus 2022
1. Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen; 2. En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk,…

1 Petrus 1:13

26 juni 2022
13. Daarom, opschortende de lendenen uws verstands, en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

1 Petrus 3:22

16 mei 2021
22. Welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.

1 Petrus 1:7b-8

22 december 2019
7b. in de openbaring van Jezus Christus; 8 Denwelken gij niet gezien hebt en nochtans liefhebt; in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een…

1 Petrus 4:14

9 juni 2019
14. Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat,…

1 Petrus 1:3

12 mei 2019
3. Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus…