Handelingen 1:3

1 mei 2022
3. Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen die…

Handelingen 7:55

17 oktober 2021
55. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechterhand Gods.

Handelingen 5:39

29 augustus 2021
39. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken; opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden.

Handelingen 13:38-52

22 augustus 2021
38. Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt; 39. En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de…

Handelingen 2:1 en 4

23 mei 2021
1. En als de dag van het pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. 4. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met…

Handelingen 2:1-3

23 mei 2021
1. En als de dag van het pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. 2. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen…