Mattheüs 28:16-20

24 mei 2020
16. En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galiléa, naar den berg waar Jezus hen bescheiden had. 17. En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.…

Mattheüs 28:1-4

12 april 2020
1. En laat na den sabbat, als het begon te lichten tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdaléna en de andere Maria, om het graf te bezien. 2.…

Mattheüs 27:57-60

10 april 2020
57. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathéa, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. 58. Deze kwam tot Pilatus en…

Mattheüs 27:24-25

10 april 2020
24. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veelmeer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de schare, zeggende: Ik ben onschuldig van…

Mattheüs 27:9-10

29 maart 2020
9. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door den profeet Jeremía, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde des Gewaardeerden van de kinderen Israëls, Denwelken…

Mattheüs 27:3-4

22 maart 2020
3. Toen heeft Judas, die Hem verraden had, ziende dat Hij veroordeeld was, berouw gehad, en heeft de dertig zilveren penningen den overpriesters en den ouderlingen wedergebracht, 4. Zeggende: Ik…