Mattheüs 6:19-26

17 juli 2022
19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; 20. Maar vergadert u schatten in den hemel,…

Mattheüs 28:11-15

17 april 2022
11. En als zij heengingen, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten den overpriesters al de dingen die geschied waren. 12. En zij vergaderd zijnde met…

Mattheüs 27:45-46

10 april 2022
45. En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. 46. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote…

Mattheüs 26:40

10 april 2022
40. En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?

Mattheüs 26:23

20 maart 2022
23. En Hij antwoordende zeide: Die de hand met Mij in den schotel indoopt, die zal Mij verraden.

Mattheüs 9:27-31

9 januari 2022
27. En als Jezus vandaar voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: Gij Zone Davids, ontferm U onzer! 28. En als Hij in huis gekomen was, kwamen de…