Richteren 2:1-5

14 november 2021
1. En een Engel des HEEREN kwam opwaarts van Gilgal tot Bochim, en Hij zeide: Ik heb ulieden uit Egypte opgevoerd en u gebracht in het land dat Ik uw…

Richteren 21:15-16

6 september 2020
15. Toen berouwde het den volke over Benjamin, omdat de HEERE een scheur gemaakt had in de stammen Israëls.16. En de oudsten der vergadering zeiden: Wat zullen wij, belangende de…

Richteren 20:27-29

23 augustus 2020
27. En de kinderen Israëls vraagden den HEERE (want aldaar was de ark des verbonds Gods in die dagen,28. En Pínehas, de zoon van Eleázar, den zoon van Aäron, stond…

Richteren 20:12-13

16 augustus 2020
12. En de stammen Israëls zonden mannen door den gansen stam van Benjamin, zeggende: Wat voor een kwaad is dit, dat onder ulieden geschied is? 13. Zo geeft nu die…

Richteren 19:23

9 augustus 2020
23. En de man, de heer des huizes, ging tot hen uit en zeide tot hen: Niet, mijn broeders, doet toch zo kwalijk niet; naardien deze man in mijn huis…

Richteren 18:30-31

26 juli 2020
30. En de kinderen van Dan richtten voor zich dat gesneden beeld op; en Jónathan, de zoon van Gersom, den zoon van Manasse, hij en zijn zonen waren priesters voor…

Richteren 17:12-13

19 juli 2020
12. En Micha vulde de hand van den Leviet, dat hij hem tot een priester werd; alzo was hij in het huis van Micha. 13. Toen zeide Micha: Nu weet…

Richteren 15:16-19

24 november 2019
16. Toen zeide Simson: Met een ezelskinnebak, een hoop, twee hopen, met een ezelskinnebak heb ik duizend man geslagen. 17. En het geschiedde als hij geëindigd had te spreken, zo…