Hebreeën 12:18-29

14 februari 2021
18. Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg, en het brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en onweder, 19. En tot het geklank der bazuin, en de stem…

Hebreeën 11:27

8 november 2020
27. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings; want hij hield zich vast, als ziende den Onzienlijke.

Hebreeën 12:22-24

5 juli 2020
22. Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen; 23. Tot de algemene vergadering…

Hebreeën 4:1-2

7 juni 2020
1. Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn. 2. Want…

Hebreeën 11:18b-19

22 april 2019
18b. overleggende, dat God machtig was, hem ook uit de doden te verwekken; 19. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft.

Hebreeën 13:10-14

30 maart 2018
10. Wij hebben een altaar, van hetwelk geen macht hebben te eten, die den tabernakel dienen. 11. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door…