16. Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Romeinen 8:22-23

13 juni 2021
22. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. 23. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de…

Romeinen 8:17

21 juni 2020
17. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt…

Romeinen 8:26-27

21 mei 2018
26. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons…