50. En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen. 51. En het geschiedde als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en…

Lukas 23:44-47

15 april 2022
44. En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. 45. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel…

Lukas 23:39-43

15 april 2022
39. En een van de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons. 40. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest…

Lukas 22:67

3 april 2022
67. Zeggende: Zijt Gij de Christus? Zeg het ons. En Hij zeide tot hen: Indien Ik het u zeg, gij zult het niet geloven;

Lukas 19:28-36

6 maart 2022
28. En dit gezegd hebbende, reisde Hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. 29. En het geschiedde als Hij nabij Bethfagé en Bethanië gekomen was, aan den berg…

Lukas 2:10-12

26 december 2021
10. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; 11. Namelijk dat u heden geboren is de…

Lukas 2:1-7

25 december 2021
1. En het geschiedde in diezelve dagen, dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. 2. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrénius…