Lukas 13:11-16

28 juni 2020
11. En ziet, er was een vrouw, die een geest der krankheid achttien jaren lang gehad had, en zij was samengebogen, en kon zich ganselijk niet oprichten. 12. En Jezus,…

Lukas 23:39-43

15 maart 2020
39. En een van de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons. 40. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest…
39. En een van de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons. 40. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest…

Lukas 7:47

16 februari 2020
47. Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.

Lukas 11:23

2 februari 2020
23. Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.

Lukas 2:15-16

25 december 2019
15. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan tot Bethlehem en laat ons zien…

Lukas 19:9-10

8 december 2019
9. En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is. 10. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken…

Lukas 14:7-24

17 november 2019
7. En Hij zeide tot de genoden een gelijkenis, aanmerkende hoe zij de vooraanzittingen verkoren, zeggende tot hen: 8. Wanneer gij van iemand ter bruiloft genood zult zijn, zo zet…