Markus 16:7m

21 april 2019
7m ... en Petrus

Lukas 24:32

21 april 2019
32. En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den weg, en als Hij ons de Schriften opende?

Lukas 23:46

19 april 2019
46. En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.

Lukas 23:8-12

19 april 2019
8. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd; want hij was van over lang begerig geweest Hem te zien, omdat hij veel van Hem hoorde; en hoopte enig…
Vraag 114 Maar kunnen degenen, die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? Antwoord 114 Neen zij; maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben…

Lukas 22:31-32

14 april 2019
31. En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe; 32. Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof…

Lukas 22:40 en 46

7 april 2019
40. En als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt. 46. En Hij zeide tot hen: Wat slaapt gij? Staat…

Johannes 18:1-9

7 april 2019
1. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met Zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welken Hij ging, en Zijn discipelen. 2. En Judas, die Hem…
Vraag 113 Wat eist van ons het tiende gebod? Antwoord 113 Dat ook de de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmermeer kome, maar dat…

Lukas 22:28-30

31 maart 2019
28. En gij zijt degenen, die met Mij steeds gebleven zijt in Mijn verzoekingen. 29. En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader dat Mij verordineerd heeft; 30. Opdat…
Vraag 112 Wat wil het negende gebod? Antwoord 112 Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve, niemand zijn woorden verdraaie, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk en onverhoord oordele…

Lukas 19:41, 42 en 44b

24 maart 2019
41. En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar, 42. Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw…

Zefanja 3:11-12

17 maart 2019
11. Te dien dage zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen, waarmede gij tegen Mij overtreden hebt; want alsdan zal Ik uit het midden van u wegnemen, die…

Johannes 19:5b

17 maart 2019
5b. En Pilatus zeide tot hen: Ziet, de Mens!

Jesaja 49:8-13

10 maart 2019
8. Alzo zegt de HEERE: In dien tijd des welbehagens heb Ik U verhoord, en ten dage des heils heb Ik U geholpen; en Ik zal U bewaren, en Ik…

Jesaja 49:7

10 maart 2019
7. Alzo zegt de HEERE, de Verlosser van Israël, Zijn Heilige, tot de verachte ziel, tot Dien, aan Welken het volk een gruwel heeft, tot den Knecht dergenen, die heersen:…

Jesaja 49:6

6 maart 2019
6. Verder zeide Hij: Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, om op te richten de stammen van Jakob, en om weder te brengen de bewaarden…
Vraag 111 Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Antwoord 111 Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag, bevordere; met hem alzo handele, als ik wilde,…

Jesaja 49:4

3 maart 2019
4. Doch Ik zeide: Ik heb te vergeefs gearbeid, Ik heb Mijn kracht onnuttelijk en ijdellijk toegebracht; gewisselijk, Mijn recht is bij den HEERE, en Mijn werkloon is bij Mijn…

 

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven

Urk, HHG Moria
Lange Dam 2
8321 XV Urk
16-06-2024 17:00 uur Luister
16-06-2024 10:00 uur Luister