1 Korinthe 6:14-15a

22 april 2018
14. En God heeft ook den Heere opgewekt, en zal ons opwekken door Zijn kracht. 15a. Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn?

HC Zondag 51

15 april 2018
Vraag 126 Welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden, en ook de boosheid,…

2 Timotheüs 4:6-8

15 april 2018
6. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. 7. Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb…
Omdat dan nu de Doop in de plaats der Besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen, als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond, dopen; en…

Romeinen 14:7-9

8 april 2018
7. Want niemand van ons leeft zichzelven, en niemand sterft zichzelven. 8. Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij…

Johannes 16:22

2 april 2018
22. En gij dan hebt nu wel droefheid; maar Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.

Jesaja 53:10

1 april 2018
10. Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij…

Mattheüs 28:5-6

1 april 2018
5. Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. 6. Hij is hier niet; want Hij is…

Mattheüs 27:46

30 maart 2018
46. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!

Hebreeën 13:10-14

30 maart 2018
10. Wij hebben een altaar, van hetwelk geen macht hebben te eten, die den tabernakel dienen. 11. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door…
Vraag 89 Wat is de afsterving des ouden mensen? Antwoord 89 Het is een hartelijk leedwezen, dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die hoe langer hoe meer…

Mattheüs 26:39-41

25 maart 2018
39. En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik…

Johannes 19:17-18a

18 maart 2018
17. En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha; 18a Alwaar zij Hem kruisten, ...

Markus 15:21

18 maart 2018
21. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbijging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.

Johannes 13:12-17

11 maart 2018
12. Als Hij dan hun voeten gewassen, en Zijn klederen genomen had, zat Hij wederom aan, en zeide tot hen: Verstaat gij, wat Ik ulieden gedaan heb? 13. Gij heet…

Johannes 13:1-11

11 maart 2018
9. Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. 10. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node,…
... gelijk ook Christus hen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend heeft. (n.a.v. Markus 10:16)

Johannes 13:6-8

4 maart 2018
6. Hij dan kwam tot Simon Petrus; en die zeide tot Hem: Heere, zult Gij mij de voeten wassen? 7. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet…

Markus 11:12-14

25 februari 2018
12. En des anderen daags, als zij uit Bethanië gingen, hongerde Hem. 13. En ziende van verre een vijgeboom, die bladeren had, ging Hij om te zien, of Hij ook…

 

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven

Urk, HHG Moria
Lange Dam 2
8321 XV Urk
29-05-2023 10:00 uur Luister
28-05-2023 17:00 uur Luister