Vraag 110 Wat verbiedt God in het achtste gebod? Antwoord 110 God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft; maar Hij noemt ook dieverij alle boze…

Lukas 8:8 en 15

24 februari 2019
8. En het andere viel op de goede aarde, en opgewassen zijnde, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft, om te horen, die hore. 15.…

Markus 3:31-35

17 februari 2019
31. Zo kwamen dan Zijn broeders en Zijn moeder; en buiten staande, zonden zij tot Hem, en riepen Hem. 32. En de schare zat rondom Hem; en zij zeiden tot…

Lukas 19:10

17 februari 2019
10. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.

Jeremia 14:22

13 februari 2019
22. Zijn er onder de ijdelheden der heidenen, die doen regenen, of kan de hemel druppelen geven? Zijt Gij die niet, o HEERE, onze God? Daarom zullen wij op U…

Prediker 9:13-18

13 februari 2019
13. Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien, en zij was groot bij mij; 14. Er was een kleine stad, en weinig lieden waren daarin; en een groot…
Vraag 109 Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Antwoord 109 Dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil Hij, dat…

Lukas 8:7 en 14

10 februari 2019
7. En het andere viel in het midden van de doornen, en de doornen mede opwassende, verstikten hetzelve. 14. En dat in de doornen valt, zijn dezen, die gehoord hebben,…

Lukas 5:20

3 februari 2019
20. En Hij ziende hun geloof, zeide tot hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven.

Lukas 8:48

3 februari 2019
48. En Hij zeide tot haar: Dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.
Vraag 108 Wat leert ons het zevende gebod? Antwoord 108 Dat alle onkuisheid van God vervloekt is, en dat wij daarom, haar van hart vijand zijnde, kuis en ingetogen leven…

Lukas 8:6 en 13

27 januari 2019
6. En het andere viel op een steenrots, en opgewassen zijnde, is het verdord, omdat het geen vochtigheid had. 13. En die op de steenrots bezaaid worden, zijn dezen, die,…
Vraag 107 Maar is het genoeg, dat wij onzen naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Antwoord 107 Neen; want God, verbiedende den nijd, haat en toorn, gebiedt, dat wij…

Lukas 8:5 en 12

20 januari 2019
5. Een zaaier ging uit, om zijn zaad te zaaien; en als hij zaaide, viel het ene bij den weg, en werd vertreden, en de vogelen des hemels aten dat…
Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord, dat de Doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad Zijn verbond te verzegelen; daarom moeten wij hem tot dat…

Lukas 7:4b en 7

13 januari 2019
4b. Hij is waardig, dat Gij hem dat doet; 7. Daarom heb ik ook mijzelven niet waardig geacht, om tot U te komen; maar zeg het met een woord, en mijn…

Efeze 6:11

6 januari 2019
11. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

Efeze 5:14

6 januari 2019
14. Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.

Openbaring 21:5-6

1 januari 2019
5. En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. 6. En Hij…

Lukas 21:4b

31 december 2018
4b. maar deze heeft van haar gebrek, al den leeftocht, dien zij had, daarin geworpen.

 

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven

Urk, HHG Moria
Lange Dam 2
8321 XV Urk
16-06-2024 17:00 uur Luister
16-06-2024 10:00 uur Luister