Jakobus 1:2-7

17 juni 2018
2. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; 3. Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. 4. Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt…

Jeremia 31:22

10 juni 2018
22. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de HEERE heeft wat nieuws op de aarde geschapen: de vrouw zal den man omvangen.

Jeremia 31:3

10 juni 2018
3. De HEERE is mij verschenen van verre tijden! Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.

Jeremia 31:12b

9 juni 2018
12b. en hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn.
Vraag 92 Hoe luidt de wet des Heeren? God sprak al deze woorden, Ex. 20:1-17 en Deut. 5:6-21: 'Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit Egypteland, uit het…

Jeremia 31:18-20

3 juni 2018
18. Ik heb wel gehoord, dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: Gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn,…

Handelingen 2:40

27 mei 2018
40. En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht!

Handelingen 4:10-12

27 mei 2018
10. Zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israël, dat door den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, Dien gij gekruist hebt, Welken God van de doden heeft…

Romeinen 8:26-27

21 mei 2018
26. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons…

Johannes 8:12

20 mei 2018
12. Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
33. Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.…
Opdat wij dan deze heilige ordening Gods, tot zijn eer, tot onzen troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heiligen naam aldus aanroepen:

Handelingen 1:21-22

13 mei 2018
21. Het is dan nodig, dat van de mannen, die met ons omgegaan hebben al den tijd, in welken de Heere Jezus onder ons in gegaan en uitgegaan is, 22.…

2 Samuël 12:30

10 mei 2018
30. En hij nam de kroon haars konings van zijn hoofd af, welker gewicht was een talent gouds, met edelgesteente, en zij werd op Davids hoofd gezet; ook voerde hij…

Johannes 14:2

10 mei 2018
2. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Numeri 14:24

6 mei 2018
24. Doch Mijn knecht Kaleb, omdat een andere geest met hem geweest is, en hij volhard heeft Mij na te volgen, zo zal Ik hem brengen tot het land, in…

Johannes 21:1-14

6 mei 2018
1. Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de zee van Tiberias. En Hij openbaarde Zich aldus: 2. Er waren te zamen Simon Petrus, en Thomas, gezegd Didymus,…
Vraag 91 Maar wat zijn goede werken? Antwoord 91 Alleen die uit waar geloof, naar de wet Gods, alleen Hem ter ere geschieden, en niet die op ons goeddunken of…

2 Thessalonicensen 2:6-8

29 april 2018
6. En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. 7. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die…
Vraag 90 Wat is de opstanding des nieuwen mensen? Antwoord 90 Het is een hartelijke vreugde in God door Christus, en lust en liefde om naar den wil Gods in…

 

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven

Urk, HHG Moria
Lange Dam 2
8321 XV Urk
29-05-2023 10:00 uur Luister
28-05-2023 17:00 uur Luister