Exodus 17:15-16

9 januari 2022
15. En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde zijn naam: De HEERE is mijn Banier. 16. En hij zeide: Dewijl de hand op den troon des HEEREN is, zo…

Exodus 32:7-14

20 september 2020
7. Toen sprak de HEERE tot Mozes: Ga heen, klim af, want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven.8. En zij zijn haast afgeweken van den…

Exodus 32:1-6

30 augustus 2020
1. Toen het volk zag dat Mozes vertoog van den berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aäron en zij zeiden tot hem: Sta op, maak ons…