Genesis 9:13

24 oktober 2021
13. Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds tussen Mij en tussen de aarde.

Genesis 39:21

3 oktober 2021
21. Doch de HEERE was met Jozef en wendde Zijn goedertierenheid tot hem, en gaf hem genade in de ogen van den overste van het gevangenhuis.

Genesis 49:18 en 33

3 januari 2021
18. Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE. 33. Als Jakob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten tezamen op het bed, en hij gaf…

Genesis 5:28-29

6 december 2020
28. En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaar, en hij gewon een zoon. 29. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk en…

Genesis 3:15

29 november 2020
15. En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het…

Genesis 41:16 en 25-36

21 juni 2020
16. En Jozef antwoordde Farao, zeggende: Het is buiten mij! God zal Farao's welstand aanzeggen. 25. Toen zeide Jozef tot Farao: De droom van Farao is een; hetgeen God is…